Sanko Bus(Yu-station/Minamioguni-machi Yakuba mae ⇔ Kurokawa)
Yu-station/Minamioguni-machi Yakuba mae ⇒Kurokawa
Yu-station/
Minamioguni-machi
Yakuba mae ⇒
Kurokawa
Yu-station 6:40 7:58 10:00 11:30 12:15 13:25 14:45 16:45
Minamioguni-machi Yakuba mae 6:49   10:09   12:24      
Kurokawa 7:16 8:27 10:36 11:59 12:51 13:54 15:14 17:14
Fare   JPY680 JPY520 JPY680 JPY480 JPY680 JPY480 JPY480 JPY480

Kurokawa ⇒ Yu-station/Minamioguni-machi Yakuba mae
Kurokawa ⇒
Yu-station/
Minamioguni-machi
Yakuba mae
Kurokawa 7:16 8:31 10:36 11:59 12:51 13:54 15:14 17:14
Minamioguni-machi Yakuba mae       12:25   14:20 15:40 17:40
Yu-station 7:44 8:59 11:04 12:34 13:19 14:29 15:49 17:49
Fare   JPY480 JPY480 JPY480 JPY680 JPY480 JPY680 JPY680 JPY680
update:2015/11/19